گروه مهندسین آگراپاد پایار

گروه مهندسین آگراپاد پایار

راهکارهای جامع حفاظت و ایمنی

گروه مهندسین آگراپاد پایار

نماینده رسمی سیستم اعلام حریق هوشمند VES Fire Detection Systems

گروه مهندسین آگراپاد پایار

نماینده سیستم های اطفای حریق گازی Siex

گروه مهندسین آگراپاد پایار

نماینده رسمی تجهیزات اطفای حریق AG Sprinkler

محصولات

تجهیزات اطفای حریق گازی

اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند

تجهیزات اطفای حریق آبی

اعلام حریق آدرس متعارف

درباره شرکت آگراپاد پایار

گــروه مهندســین آگراپادپایــار از پیشــروترین شــرکت هــای تأمیــن کننــده تجهیــزات اعــام حریــق ، سیســتم هــای اطفــای حریــق ، سیســتم هــای ســرکوب آتــش گازی ، سیســتم هــای نظــارت ویدیویــی ، سیســتم هــای کشــف جرقــه و ســایر تجهیــزات مــورد نیــاز بخــش هــای گوناگــون از جملــه صنایــع نفــت و گاز ، نیــروگاه هــا ، کارخانجــات صنعتــی و صنعــت ســاختمان مــی باشــد. تجربیــات ارزشــمند تیــم مدیریتــی ، بهــره گیــری مجموعــه از متخصصیــن و نیروهــای کار آمــد در ســایه همــکاری بــا بزرگتریــن تولیــد کننــدگان تجهیــزات ایمنــی جهــان و بهــره گیــری از دانــش فنــی و پشــتیبانی شــرکای بیــن المللــی ، ایــن شــرکت را مفتخــر بــه ارائــه خدمــات متمایــز و در خــور نیازهــای مشــتریان خویــش گردانیــده اســت.
بیشتر ..